REGULAMIN GABINETU

 1. Terapeuci pracujący w gabinecie są zobowiązani do zachowania tajemnicy informacji poufnych (danych osobowych klientów, treści opinii i orzeczeń, danych uzyskanych od rodziców, diagnoz itp.) oraz zasad etyki zawodowej i rzetelnej pracy.
 2. Prowadzący zajęcia odpowiadają za bezpieczeństwo powierzonych dzieci od momentu wprowadzenia do sali terapeutycznej do czasu zakończenia zajęć. Terapeuta nie odpowiada za dziecko pozostawione bez opieki w poczekalni.
 3. W poczekalni obowiązuje cisza, a w salach terapeutycznych obowiązek zmiany obuwia. Rodzic dba o porządek w poczekalni w czasie oczekiwania na terapię dziecka.
 4. Na wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy – podczas roku szkolnego zajęcia odbywają się według stałego grafiku, obowiązuje kolejność zgłoszeń.
 5. Czas trwania zajęć indywidualnych wynosi 50 minut wraz z zaleceniami. Czas trwania zajęć grupowych wynosi 55 minut.
 6. Rodzice dziecka mają prawo uczestniczyć w zajęciach, ale za zgodą terapeuty biorąc pod uwagę funkcjonowanie dziecka.
 7. Rodzice dziecka aktywnie uczestniczą w procesie terapeutycznym ich dziecka przez realizowanie zaleceń w warunkach domowych.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia indywidualne, czas zajęć ulega skróceniu o czas spóźnienia. Natomiast w przypadku spóźnienia się terapeuty, czas zajęć zostanie wydłużony o czas spóźnienia na danych zajęciach lub następnych. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia grupowe powyżej 15 min, terapeuta może odmówić udziału dziecka w zajęciach ze względu na strukturę zajęć.
 9. Płatność za zajęcia grupowe (Trening Umiejętności Społecznych) będzie pobierana przed pierwszymi zajęciami każdego miesiąca.
 10. W razie niemożności uczestniczenia dziecka w zajęciach, rodzic zobowiązany jest powiadomić SMS-em terapeutę do godziny 1800 w dzień poprzedzający umówioną wizytę. W przypadku niepowiadomienia o nieobecności dziecka na zajęciach rodzic jest zobowiązany uiścić pełną opłatę za gotowość do świadczenia usługi przed następnymi zajęciami. W przypadku powiadomienia w dniu świadczenia usługi rodzic zobowiązany jest uiścić połowę opłaty za zajęcia.
 11. Dwukrotne nieodwołanie zajęć lub odwołanie zajęć po upływie wymaganego czasu skutkuje wypisaniem dziecka z terapii.
 12. W przypadku zajęć grupowych Treningu Umiejętności Społecznych przewidywane są przynajmniej raz w semestrze dłuższe zajęcia praktyczne, co spowoduje dodatkową opłatę za usługę.