Terapia Pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to wielospecjalistyczne oddziaływania dla dzieci z nieprawidłowościami rozwoju i zachowania:

 • dzieci z ryzykiem dysleksji lub z orzeczoną dysleksją;
 • dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową;
 • dzieci o obniżonej sprawności manualnej;
 • dzieci z trudnościami w uczeniu się (czytania, pisania, ortografii, matematyki);
 • dzieci z problemami z koncentracją uwagi i zapamiętywaniem;
 • dzieci o zaburzonym słuchu fonematycznym.


Jeśli Twoje dziecko ma problemy z:

 • czytaniem,
 • pisaniem,
 • rozumieniem czytanego tekstu,
 • zapamiętywaniem,
 • koncentracją uwagi,
 • niskim poziomem graficznym pisma (tzw. „brzydkim pisaniem”),
  to zgłoś się do nas i poproś o konsultację.

Trudności w uczeniu się pojawiają się na różnych poziomach edukacji szkolnej, a objawem ich mogą być oceny niedostateczne, ogromny wysiłek niewspółmierny do nakładu pracy, zaburzenia emocjonalno-społeczne.

Najczęściej spotykane trudności w uczeniu się przy prawidłowym rozwoju intelektualnym to: dysgrafia, dysleksja, dysortografia,dyskalkulia.


Celem terapii pedagogicznej jest:

 • korygowanie obniżonych funkcji percepcyjno-motorycznych (wzrokowych, słuchowych, ruchowych, integracyjnych);
 • nauka i usprawnianie umiejętności czytania pod względem techniki i płynności oraz czytania ze zrozumieniem;
 • nauka pisania i usprawnianie umiejętności pisania pod względem poprawności ortograficznej i gramatycznej;
 • wzbogacanie zasobu słownictwa;
 • stymulowanie rozwoju funkcji językowo-słuchowych, pamięci i uwagi;
 • wdrażanie do kontroli wytworów własnej pracy;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości dzięki m.in. osiąganiu sukcesów.

Aby terapia pedagogiczna była skuteczna prowadzi się ją w formie indywidualnej. Na zajęciach przeplatane są różnorodne formy aktywności i metody pracy – gry dydaktyczne, karty pracy, zabawy ruchowe, zabawy rozwijające zaburzone zmysły, mnemotechniki, treningi słuchowe. Wykorzystywane są również techniki behawioralne i systemy motywacyjne.