RODO

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie Danych Osobowych informujemy:

  • Administratorem danych osobowych jest Gabinet Terapii Dziecięcej mgr Ewa Kądziela z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul Warszawska 124.
  • Przetwarzane dane dotyczą klientów objętych terapią w Gabinecie Terapii Dziecięcej mgr Ewa Kądziela.
  • Przetwarzane dane obejmują: imię, nazwisko, adres, PESEL, imiona rodziców, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie, diagnozy.
  • Zakres przetwarzania danych obejmuje: wgląd, drukowanie, archiwizację, powielanie.
  • Administrator zezwala na korzystanie z niezbędnych informacji dotyczących klientów tylko terapeutom pracującym bezpośrednio z klientem i za uprzednią zgodą rodzica. W przypadku braku zgody rodzic powiadamia administratora danych.
  • Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, podmiotom gospodarczym nie związanych z Gabinetem Terapii Dziecięcej mgr Ewa Kądziela.
  • Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania i usunięcia.